Realizacja działań zawartych w Koncepcji Pracy Poradni

  • Obok zadań diagnostycznych ( średnio w roku szkolnym wykonuje się ok. 600 diagnoz), realizowane są w bardzo szerokim zakresie zadania  W placówce przez  8 lat realizowany był  program wsparcia  dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodzin . Aktualnie rodzice otrzymują wsparcie poprzez porady, informacje  oraz opinie i orzeczenia, dotyczące procesu edukacyjnego i zaleconych form wspomagania na terenie szkoły. Dzieci korzystają z terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Wykorzystujemy  specjalistyczny sprzęt EEG – Biofeedback oraz różnorodne programy komputerowe, systematycznie wzbogacając naszą ofertę, o min. program „Logopedia”, do diagnozy  i całościowej terapii, „Program Wspomagania Rozwoju i Wczesnej Terapii” EDUSENSUS –Young Digital Planet, o łącznej wartości 13.000 zł. oraz wiele innych. Dużą grupę wśród potrzebujących naszej opieki stanowią dzieci  z rozpoznaną dysleksją i  z niepowodzeniami w nauce (np. w nauce matematyki- dyskalkulia).
  • realizacja zadań, związanych ze wspomaganiem szkół i przedszkoli. Mimo mało licznej kadry, staramy się odpowiadać na potrzeby  edukacyjne placówek w rejonie działania poradni. Informacje zbierane są głównie poprzez wniosek do dyrektora poradni,( do pobrania na stronie www.) Do zgłaszanych  potrzeb należą wnioski o następujące oddziaływania profilaktyczne: obserwacje grupowe dzieci, konsultacje z nauczycielami, dyrektorami placówek, spotkania z rodzicami na terenie szkół ( pogadanki i wykłady, konsultacje indywidualne), szkolenia rad pedagogicznych, pomoc nauczycielom w tworzeniu indywidualnych programów pracy z uczniem niepełnosprawnym, konsultacje tematyczne wspomagające zespoły nauczycieli, itd .Oferta poradni( tematy prelekcji, szkoleń, zajęć z uczniami) jest umieszczana   na stronie www, rozpowszechniana w  formie informatora , ulotek a także poprzez zamieszczanie informacji w lokalnej prasie, mediach.
  • Stawiamy na ciągłe doskonalenie się, rozwój kompetencji merytorycznych kadry pedagogicznej. Wykorzystujemy w całości posiadany fundusz na doskonalenie, pracownicy szkolą się także we własnym zakresie. Priorytetem edukacyjnym kadry jest doskonalenie kompetencji w zakresie diagnozy i terapii małego dziecka, problemów autyzmu, terapii EEG – Biofeedback. Zakupiono nowe testy do diagnozy bardzo małych dzieci w kwocie 7.500
  • Udało się zlikwidować bariery architektoniczne – osoby niepełnosprawne ruchowo, dzieci na wózkach inwalidzkich, mają umożliwiony dostęp do pomieszczeń poradni( przy ul.Bożka 13).