Standardy wymagań ustanowione dla indywidualnych form pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej

I. Warunki ogólne:

  1. Bezpieczeństwo dotyczące ochrony danych osobowych (wyciąg z założeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji W Poradni; załącznik nr3)
  2. Wszczęcie procedury diagnostycznej, rozpoczęcie terapii lub przeprowadzenie konsultacji odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku (załącznik nr4 część A), wypełnionego przez rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia, złożonego w sekretariacie poradni.

diagnoza – po odbyciu wcześniejszej konsultacji/rozmowy z pracownikiem poradni, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu badania. Czas badania jest uwarunkowany  rodzajem  zgłoszonego problemu a co za tym idzie ilością zastosowanych testów  oraz wiekiem dziecka. O potrzebie kolejnych, dodatkowych badań informuje się bezpośrednio rodzica bądź prawnego opiekuna.

orzeczenie – decyzję o wydaniu orzeczenia podejmuje zespół orzekający poradni na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego zespołu,  w oparciu o wniosek rodzica/ prawnego opiekuna i przeprowadzone badania. Wydanie orzeczenia odbywa się w terminie  do 14 dni od daty posiedzenia zespołu orzekającego.

opinia –  może mieć charakter ustny lub pisemny. Pisemna forma opinii sporządzana jest na podstawie wypełnionej przez rodzica części. B druku  „Wniosek o przeprowadzenie badań” lub odrębnego druku „Wniosek o wydanie opinii, zaświadczenia” – po zakończeniu badań i przeprowadzonej rozmowie postdiagnostycznej. Obowiązujący  termin wydania opinii do 30 dni od dnia złożenia  podpisu  na wniosku w części B.

informacje o wynikach diagnoz – udzielane są osobie uprawnionej (rodzic, pełnoletni uczeń, opiekun prawny, nauczyciel – o ile rodzic wyrazi pisemną zgodę na udzielenie takiej informacji, składając podpis w cz. A „Wniosku)

wizyta diagnostyczna –  ma na celu wstępne  rozpoznanie zgłaszanego  problemu, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, obserwację w zabawie lub w trakcie wykonywania zadań edukacyjnych, oraz wykonanie wybranych prób diagnostycznych oraz /  i zaplanowanie postępowania diagnostycznego.

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – co najmniej 2 razy w miesiącu (psycholodzy i pedagodzy)

zajęcia z uczniami zdolnymi – 1 raz w miesiącu (naprzemiennie psycholog, pedagog)

inne zajęcia o charakterze korekcyjnym (trening ortograficzny, trening czytania, pomoc w nauce) 1x w tygodniu

terapia pedagogiczna – 2 razy w miesiącu

terapia psychologiczna 2 – 4 x w miesiącu,

terapia rodzin  w zależności od możliwości czasowych pracowników i stopnia nasilenia problemu – 2 – 4 x w miesiącu

terapia logopedyczna – standard dla wytypowanych do intensywnej terapii dzieci –1 x w tygodniu w zależności od skali nasilenia problemu.

cykliczne konsultacje – 1,2 spotkania  ze specjalistą w miesiącu.(po uzgodnieniu z uczniem ,rodzicem, nauczycielem)