Procedura kwalifikowania do poszczególnych form pomocy psychologiczno–pedagogiczno-logopedycznej

Wszystkie formy przyjęć odbywają się w oparciu o wcześniej złożony pisemny wniosek (wzory druków na stronie www.pppjelczlaskowice.pl, w sekretariacie poradni).

diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna – na podstawie wniosku o przeprowadzenie badań, po przeanalizowaniu danych w Bazie 3P( zestawienie dotychczas zrealizowanych form pomocy) i/lub konsultacji z rodzicem. Osoba diagnozująca lub pracownik sekretariatu kwalifikują wniosek jako właściwy;

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –kwalifikacja ze względu na rodzaj i stopień nasilenia problemu, brak innych form pomocy w środowisku rodzinnym i szkolnym

zajęcia z uczniami zdolnymi – wyniki badań, wniosek szkoły i rodzica

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone przez pedagogów  (trening ortograficzny, trening czytania) oraz psychologów (rozwijanie umiejętności społeczno – emocjonalnych, intelektualnych i percepcyjnych) – wyniki badań, rodzaj i stopień nasilenia problemu, brak innych form pomocy w środowisku rodzinnym i szkolnym, wskazania nauczycieli, wskazania lekarskie.

inne formy pomocy indywidualnej (np. interwencje, mediacje, poradnictwo zawodowe i inne) – wskazanie po przeprowadzonej wcześniej rozmowie / diagnozie, (kwalifikacja pracowników poradni), na wniosek  placówek, brak innych form pomocy w środowisku rodzinnym i szkolnym,

terapia psychologiczna, terapia rodzin, psychoterapia – wyniki badań, wnioski lekarskie oraz z innych instytucji,

terapia logopedyczna – wyniki badań, wnioski lekarskie, brak możliwości korzystania z terapii logopedycznej w placówce oświatowej.

 

Złożone w sekretariacie poradni wnioski o objęcie terapią rozpatrywane są do 20 września każdego roku – dokonuje się ich zespołowej analizy (kwalifikacji), pod kątem przyjętych  priorytetów,( min. złożoność problemu, głębokość opóźnień rozwojowych, zagrożenie prawidłowego funkcjonowania, potrzeby społeczno – emocjonalne rodziny, dotychczasowe efekty pracy, itp.)

Planując pracę terapeutyczną diagności, terapeuci decydują o potrzebie zastosowania określonej formy pomocy dla klienta poradni.

Przyjmuje się konieczność zawierania kontraktu z rodzicem lub pełnoletnim uczniem, dotyczącego warunków realizacji planowanej formy pomocy ( wymagany jest podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia w karcie terapii).

Po okresie pracy z dzieckiem lub rodziną pracownik dokonuje śródrocznej i rocznej ewaluacji własnej pracy, podejmując decyzję o kontynuacji lub zakończeniu działań, w porozumieniu z pozostałymi terapeutami – odnotowane jest to w każdej karcie terapii.