Koncepcja pracy poradni na lata 2016-2020

KONCEPCJA PRACY

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2016 – 2020

  

Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie:

                                                                                                  

1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

 • USTAWY z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela – tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r, Nr 97, poz. 674 ze zmianami.
 • USTAWY z dnia 7 września 1991r. – O systemie oświaty – tekst jednolity. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. Nr. 228, poz. 1488.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Dz. U.. Nr. 228, poz. 1492
 • Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych  poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz. U. Nr 173. poz. 1072.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie trybu i sposobu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. nr 175. poz. 1086.

2) Statutu  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach.

3) Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej  i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

4) Potrzeb środowiska lokalnego.

5) Kwalifikacji zawodowych pracowników.

6) Bazy lokalowej.

7) Naszej Misji.

 

Misja i wizja Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach jest placówką publiczną, która obejmuje swoim działaniem teren miasta i gminy. Kadrę stanowią logopeda, pedagodzy i psycholodzy oraz pracownicy administracji i obsługi. Przyjmujemy dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole oraz młodzież uczącą się i niepracującą. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, edukacyjną i doradczą. Każdej zgłaszającej się do nas osobie, w oparciu o przyjęty kodeks etyczny pracownika poradni, zapewniamy pomoc oraz rzetelne, indywidualne podejście do problemu, z poszanowaniem indywidualności jednostki i prawa do poszanowania jej godności. Z sukcesami pomagamy dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich problemów oraz w rozwijaniu  potencjału zaś  rodzicom i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych oraz dydaktycznych. Diagnozujemy między innymi trudności edukacyjne, zaburzenia rozwojowe i emocjonalne, problemy rodziny. W  pracy diagnostycznej korzystamy z różnorodnych metod badawczych, stosujemy standaryzowane testy, starając się o stałe aktualizowanie bazy w  pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt. Proponujemy także rozmaite działania postdiagnostyczne. Wychowawcom i rodzicom udzielamy informacji o wynikach diagnozy, o metodach pracy wspierającej dziecko, o potrzebie medycznych konsultacji specjalistycznych Prowadzimy indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, między innymi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, pomagające w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, terapię psychologiczną oraz terapię logopedyczną, Wspieramy uczniów i ich rodziców w procesie radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami (rodzinnymi, edukacyjnymi, emocjonalnymi), wspierając funkcję wychowawczą rodziny, wspomagając rozwój predyspozycji uczniów, ich poczucie własnej wartości i kompetencji. Prowadzimy konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i wyboru kierunku kształcenia. Współpracujemy na rzecz środowiska lokalnego z wieloma instytucjami, fundacjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Stale współdziałamy ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się w rejonie naszej Poradni, organizując spotkania informacyjno-szkoleniowe dla pracowników udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Co roku, w ramach wspierania placówek oświatowych, przedstawiamy ofertę Poradni, zawierającą informacje o proponowanych formach wsparcia, tematyce spotkań z rodzicami,  propozycjach szkoleń oraz warsztatów dla uczniów i nauczycieli. Naszą kadrę stanowią osoby otwarte, życzliwe, tolerancyjne i wrażliwe na  potrzeby innych.

Ponieważ chcemy Państwu skutecznie pomagać, nieustannie doskonalimy swoje umiejętności poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe. To stanowi nasz priorytet.

Udzielamy Państwu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej bezpłatnie. Korzystanie z usług naszej Poradni jest dobrowolne i odbywa się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub na wniosek pełnoletniego ucznia. Wydajemy opinie i orzeczenia na podstawie przeprowadzonych diagnoz i obserwacji, zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa oświatowego.

 

 CELE STRATEGICZNE:

 

 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym i na zewnątrz.
 1. Planowa realizacja zadań kluczowych.
 1. Prowadzenie monitoringu zapotrzebowania na ofertę poradni – kontraktowanie zadań z placówkami oświatowymi.
 1. Dbałość o rozwój zawodowy i doskonalenie kadry pedagogicznej poprzez aktywizowanie  nauczycieli do podnoszenia i zdobywania nowych kwalifikacji.
 1. Uzyskanie właściwego ze względu na potrzeby środowiska poziomu obsady kadrowej, prezentującej wysoki poziom kompetencji merytorycznych – co zapewni pełną realizację zadań statutowych poradni.

  

CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI PORADNI:

 

 1. Wsparcie szkół i placówek:

A )Systematyczna analiza potrzeb edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych szkół w oparciu o informacje uzyskane z Karty Potrzeb Placówki i planowanie na tej podstawie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

b) Tworzenie rocznych planów pracy poradni w oparciu o bieżące potrzeby placówek oświatowych, we współpracy z dyrektorami placówek, psychologami i pedagogami szkół.

c) Udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i diagnostycznych, min. w rozpoznawaniu uzdolnień u uczniów. Pomoc w tworzeniu szkolnych systemów wspierania uzdolnień.

d) Prowadzenie warsztatów, szkoleń, prelekcji dla rodziców, uczniów, rad pedagogicznych.

 

 1. Wsparcie dzieci i ich rodziców:

a) Kontynuacja prowadzonych działań diagnostycznych , terapeutycznych i profilaktycznych, min.: intensyfikacja pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi w formie warsztatów umiejętności wychowawczych.

b) Kierowanie dzieci na pogłębione diagnozy specjalistyczne (neurologiczną, psychiatryczną, okulistyczną, laryngologiczną, audiologiczną, itp.), współpraca z placówkami służby zdrowia,

c) Kontynuacja systemu współpracy poradni z placówkami, instytucjami, organizacjami

i stowarzyszeniami wspierającymi dziecko i rodzinę, min. prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej w ramach Punktu Konsultacyjnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

d) Podjęcie działań w celu zwiększenia ilości godzin terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju z 4 do  8 miesięcznie, dla każdego dziecka.

 

 1. Rozwój poradni i doskonalenie pracowników:

a) Promocja i poszerzenie wiedzy na temat działalności poradni w środowisku, jej zadaniach

i efektach ich realizacji w zakresie prowadzonej diagnozy, terapii i profilaktyki.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej.

b) Podjęcie działań w kierunku zwiększenia ilości etatów, szczególnie w zakresie zatrudnienia specjalistów terapii rodzin oraz terapii logopedycznej.

c) Korzystanie z wolontariatu oraz dodatkowego wsparcia dla zatrudnionej w poradni kadry poprzez zatrudnianie młodych pracowników na podstawie umów o staż z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach środków na aktywizację zawodową absolwentów.

d) Poszerzanie kompetencji pracowników głównie w zakresie doskonalenia :

-diagnostyki i terapii zaburzeń słuchowych

-diagnostyki i terapii małego dziecka (do 3 r.ż)

-terapii behawioralnej

-diagnostyki i terapii zaburzeń integracji sensorycznej

e) Podjęcie działań zmierzających do umożliwienia dofinansowywania przez placówkę szkoleń rozwijających kompetencje pracowników wczesnego wspomagania rozwoju.

f) Kontynuacja procesu wzbogacania bazy Poradni o nowe pomoce dydaktyczne, testy diagnostyczne i sprzęt rehabilitacyjny.

g) Kontynuacja starań o pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność Poradni.