Istotne informacje o działaniu poradni

Udzielamy pomocy bezpłatnie. Nie jest wymagane skierowanie z innych instytucji. Rejestracja zgłoszeń
(osobiście bądź telefonicznie) odbywa się codziennie w godzinach działania poradni, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Badaniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz logopedycznymi obejmujemy tylko dzieci i młodzież z rejonu działania poradni.

Procedura zgłoszeniowa:

W celu zarejestrowania się po raz pierwszy na wizytę w Poradni należy zgłosić się do sekretariatu i wypełnić wniosek bądź pobrać go z naszej strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie, przesłać pocztą bądź faxem. Termin wizyty w Poradni zostanie uzgodniony telefonicznie.

„WARTO WIEDZIEĆ…”
Zgłoś się do logopedy gdy

Twoje dziecko ma :

4 – 5 miesięcy, a nie wokalizuje samogłosek i spółgłosek prymarnych ( p, b ,m );

6 – 7 miesięcy, a nie gaworzy – świadomie nie powtarza sylab;

8 – 9 miesięcy, a nie wykorzystuje w komunikacji gestu wskazywania, nie poszukuje przedmiotu, który zniknął z pola widzenia, nie naśladuje i nie powtarza, nie wokalizuje samodzielnie sylab;

10 – 11 miesięcy, a nie rozpoznaje wyrażeń dźwiękonaśladowczych, nie rozumie prostych słów o zabarwieniu emocjonalnym, nie potrafi bawić się z dorosłym ( np. w a-kuku );

12 miesięcy, a nie wypowiada kilku wyrazów zbudowanych z sylab otwartych ( zakończonych samogłoską ) typu: baba, mama, tata;

13 – 16 miesięcy, a nie wskazuje na polecenie przedmiotów na obrazkach, nie posługuje się kilku nazwami osób, przedmiotów i czynności;

17 – 20 miesięcy, a nie rozwija słownictwa (wypowiedzi jednowyrazowych ), nie rozumie prostych zdań (polecenia i zakazy ), w mowie brak którejkolwiek z samogłosek;

24 miesiące, a nie spełnia poleceń ( połóż, przynieś, daj ), nie łączy wyrazów w wypowiedzi dwuwyrazowe, zauważa się brak początków odmian przez przypadki;

30 miesięcy, a nie buduje zdań 2 – 3 elementowych, nie rozwija fleksji, nie używa pierwszych przyimków ( np. do ,w );

ukończyło 3 rok życia, a między-zębowo artykułuje głoski s, z, c, dz, czasem t, d, zauważa się brak rozwoju konstrukcji składniowych (zdania złożone współrzędnie i podrzędnie), jego słownictwo nie rozwija się;

ukończyło 4 rok życia, a wykazuje zaburzoną artykulację, np. zamienia wiele głosek, np.[ k:t ], [ g:d ], [ s z c dz : ś ź ć dź ], [ l:j ], [ r:j ]; występują ubezdźwięcznienia np. [ w:f ], [ z:s ] itd., co czyni jego mowę niezrozumiała dla otoczenia. Nie buduje zdań rozwiniętych. Nie stawia pytania „dlaczego?” nie potrafi swobodnie nazywać relacji przestrzennych z wyrażeniami przyimkowymi.

ukończyło 5 rok życia, a ma problemy z narracją, swobodnie nie operuje słownictwem i gramatyką, nie wypowiada głosek sz, ż, cz, dż oraz r (dziewczynka), do 6 roku życia głoski te mogą pojawić się u chłopca;

pojawiają się niepokojące niepłynności mowy, występujące nagle np. po urazach psychicznych fizycznych;

występują wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy;

niezakończonemu rozwojowi artykulacji czy deformacji głosek towarzyszy nieprawidłowy tor oddechowy ( usta);

zauważa się nieprawidłowości w budowie narządów mowy u dziecka, które mówi niezrozumiale dla otoczenia, np. przerośnie wędzidełko podjęzykowe, wady zgryzu;

występuje regres w rozwoju mowy i komunikacji, na którymś z wymienionych etapów rozwojowych mowy.