Oferta

I. DIAGNOZA I TERAPIA METODĄ WARNKEGO

Informacje o metodzie:

Metoda stworzona przez Freda Warnkego po 15 latach badań naukowych. Ma mocne podstawy naukowe, jej efekty potwierdzone zostały licznymi badaniami.

Metoda od wielu lat stosowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. W Polsce – od 2010 roku.

W diagnostyce i terapii powyższą metodą wykorzystywany jest wysokiej klasy sprzęt medyczny – urządzenia: Audio4Lab (moduł Brain Audiometr, moduł Alpha Trainer), Audio Trainer 3000.

Trening dobierany jest indywidualnie do potrzeb, po wykonaniu diagnozy.

U osób systematycznie stosujących codzienny trening, efekty powinny być widoczne w krótkim czasie.

Dla kogo?

 • dzieci w wieku szkolnym (od 7 roku życia),

 • młodzieży gimnazjalnej, licealistów, studentów,

 • osób dorosłych wykonujących różne zawody,

 • także dla osób z lekkim niedosłuchem, zaburzeniami mowy, dysleksją i innymi zaburzeniami,

 • trening warto stosować jako metodę wspomagającą przy przygotowywaniu się do różnych egzaminów.

Jak działa?

 • poprawia funkcjonowanie w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego,

 • wzmaga koncentrację uwagi,

 • zwiększa szybkość zapamiętywania oraz pojemność pamięci,

 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,

 • prowadzi do automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych oraz motorycznych,

 • poprawia oraz przyspiesza umiejętność nauki czytania, pisania oraz mówienia.

Więcej informacji na temat metody Warnkego: https://metodawarnkego.pl

 

II. TERAPIA BIOFEEDBACK

Od naszego mózgu oczekuje się rzeczy niezwykłych, ale tak naprawdę on sam już jest niezwykły. Ludzie wykorzystują bardzo niewielką cząstkę jego możliwości. Za pomocą biofeedbacku właśnie uczymy się używać własnego umysłu.

dr Michaela Pakszysz EEG Instytut.

W naszej działalności terapeutycznej stosujemy także trening mózgu metodą Biofeedback.

Jest to nowoczesna metoda neurotechnologii opracowana przez naukowców z Ośrodka Szkolenia Astronautów NASA, która pozwala na doskonalenie ludzkiego umysłu oraz zwiększanie jego efektywności.

Terapia z wykorzystaniem EEG Biofeedback polega na nieinwazyjnym wzmacnianiu pożądanych fal mózgowych i hamowaniu fal niepożądanych.

Zaburzenia procesu uczenia się tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia występują coraz częściej wśród dzieci. Biofeedback powoduje poprawę funkcji mózgu – polepszają się funkcje poznawcze, ustępują zaburzenia snu, polepsza się samopoczucie, obniża poziom stresu a także zmniejsza się znacznie nadpobudliwość psychoruchowa. Badania naukowe wykazały 94-98% skuteczności w poprawie koncentracji uwagi, w innych zaburzeniach wyniki od 60-75%.

Pracujemy na najnowocześniejszym systemie Biograph Infiniti firmy Thought Technology dostarczonym przez firmę Biomed a zakup sprzętu umożliwiły środki uzyskane z organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatowego w Oławie.

LOKALNY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH „RÓWNE SZANSE DROGĄ DO SUKCESU”. SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE„WYKORZYSTAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI”.

Nasza Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna od roku szkonego 2009/2010 bierze udział w projekcie unijnym w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych

„Równe szanse drogą do sukcesu”, umożliwiając uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Oławski dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Głównym celem programu jest: wyrównywanie deficytów percepcyjnych, niwelowanie braków wynikających z zaniedbań edukacyjnych i wychowawczych młodzieży a także przeciwdziałanie pogłębianiu się niepowodzeń szkolnych oraz rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych i poznawczych u uczniów prowadzące do wzrostu poczucia własnej wartości, uzyskania umiejętności wyrażania emocji i nazywania uczuć a także radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Ze względu na specyfikę problemów przyjętych do realizacji w programie (edukacyjne, wychowawcze, emocjonalne) zajęcia z uczniami prowadzone są indywidualnie lub w formie tzw. „małych grup”. Dbając o miłą i dobrą atmosferę w trakcie pracy z uczniami, staramy się łączyć zajęcia z poczęstunkiem tj. herbatą i ciastkiem.

OFERTA :

 • metody skutecznego uczenia się z treningiem Biofeedback.

 • zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjno – językowe.

 • trening umiejętności społecznych.

 • stymulowanie aktywności twórczej.

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

 W roku szkolnym 2010/2011 zrealizowano blisko 100 godzin dodatkowych zajęć z uczniami, które w głównej mierze ukierunkowane były na pomoc w nauce, niwelowanie zaległości edukacyjnych, usprawnianie procesów poznawczych (koncentracja uwagi, spostrzegawczość, pamięć) przy wykorzystaniu, między innymi sesji treningowych metodą EEG Biofeedback.

 

III. DIAGNOZA PROBLEMÓW: ROZWOJOWYCH, EDUKACYJNYCH, EMOCJONALNYCH, ZWIĄZANYCH Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA

Między innymi:

 • Badania poziomu możliwości intelektualnych (sprawności umysłowej, pamięci i uwagi).
 • Badania osobowości i inteligencji emocjonalnej (dla uczniów w wieku gimnazjalnym – wersja komputerowa).
 • Badania rozwoju mowy.
 • Diagnostykę niepowodzeń szkolnych.
 • Diagnozę specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii).
 • Ocenę dojrzałości dziecka do rozpoczęcia zadań edukacyjnych lub gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • Orzecznictwo: określanie warunków edukacji przedszkolnej, szkolnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, uczniów niedostosowanych,  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, z różnymi rodzajami zaburzeń i dysfunkcji.
 • Konsultację problemów emocjonalnych i wychowawczych (min. lęki, nerwice, zaburzenia w zachowaniu , zespół ADHD).

Badania poziomu zdolności , zainteresowań i  skłonności  zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w sytuacji wyboru dalszego etapu kształcenia ( Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych oraz Wstępna Orientacja Zawodowa – w wersji komputerowej).

IV. TERAPIA I ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE

Indywidualne zajęcia terapeutyczne, min.:

 1. Terapia logopedyczna.
 2. Terapia psychologiczna, psychoterapia, terapia rodzin.
 3. Wsparcie dla uczniów uzdolnionych i ich rodziców.
 4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci z różnorodnymi deficytami poznawczymi i problemami edukacyjnymi.
 5. Zajęcia terapii pedagogicznej, min.: pomoc dzieciom i młodzieży ze specyficznymi problemami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Działalność profilaktyczna, min.:

 1. Obserwacje grupowe oraz badania przesiewowe w oddziałach przygotowania przedszkolnego w celu wyłonienia dzieci wymagających intensywnego wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogiczno- logopedycznej.
 2. Indywidualne konsultacje dla rodziców (problemy rodzinne, wychowawcze, edukacyjne, emocjonalne).
 3. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu bieżących problemów zawodowych.
 4. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup nauczycieli (np. warsztat umiejętności wychowawczych, jak pracować z uczniem dyslektycznym, itp).
 5. Realizacja wybranych tematów w ramach lekcji wychowawczych (oferta tematyczna do uzgodnienia).
 6. Prelekcje i wykłady dla rodziców i nauczycieli na terenie szkoły, zgodnie z ustaloną wcześniej tematyką, dotyczącą np.:

– problemów wychowawczych, problemów okresu dojrzewania,

– wspierającej roli rodziny wobec dziecka,

– wpływu środowiska na zachowania agresywne dzieci i młodzieży,

– gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych,

– zaburzeń emocjonalnych i psychicznych (np. depresje, samobójstwa).